Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES PALAU-SACOSTA

Navegació

Menú principal

ESTATUTS

Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

 Capítol II.

Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4.

- Poden formar part de l’associació totes les persones que visquin, treballin o tinguin algun vincle amb el barri. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual ha de prendre una decisió en la primera reunió que tingui lloc, i ho ha de comunicar a l’Assemblea General més immediata. Les sol·licituds dels socis menors d’edat han d’anar acompanyades d’una autorització del pare, mare o tutor/a i no tenen dret vot a les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva. Aquestes limitacions deixen de tenir efecte a partir de la majoria d’edat. El fet que alguna persona ja formi part d’una associació ja constituïda en algun dels sectors de l’àmbit territorial d’aquesta Associació, no l’exclou de poder també adquirir la condició de soci d’aquesta amb tots els drets i deures.

Article 5.

- Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10.Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12.Consultar els llibres de l’associació.

Article 6.-

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Assumir i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7.

- Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

4. Deixar de reunir les condicions per formar part de l’associació que s’estableixen en l’article 5è. 

0 resultats trobats